مردمی که داعش را میخواستند ...

و

یک سال بعد :

فرار را بر قرار ترجیح دادند ...

درد همیشگی مردم منطقه ی ما ؛ بی بصیرتی و فرقه گرایی .

خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد ، مگر آنکه خود همان قوم بخواهد .