نمونه ای از دوربین های دید در شب و ترمال ساخت رایان رشد افزار ایران در عراق رو مشاهده میکنید.

لوا حضرت علی اکبر گفته ۲۵۰ عدد رو دریافت کرده

rayanroshd_28229.jpg