دمت در کنترل نیروهای انصارالله و گارد هست . گفته میشه در حمله به دمت در استان ضالع چند مزدور طالب و سومالیایی به دست انصارالله اسیر شدند .