برای یادآوری مجدد این مطلب و کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند به لینک زیر مراجعه کنید :

دسته بندی گروه های معارض حاضر در سوریه