شهید جواد حمزة مهنا از شهدای شیعه سوری...

خوف فرزند شک است...

و شک زائیده ی شرک

و این سه ، خوف و شک و شرک ، راهزنان طریق حقند...

که اگر با مرگ انس نگیری ، خوف ، راه تو را خواهد زد و امام را در صحرای بلا رها خواهی کرد.

شهید سید مرتضی آوینی

در زمان غیبت به کسی منتظر می گویند که منتظر شهادت باشد.. شهید مهدی زین الدین