شهید رسول پورمراد از نیروهای سپاه قزوین در سوریه به شهادت رسید .