آزادی روستاهایی مانند کیاریه و ام تینه و ... درست نیست .