طی هفته اخیر ارتش تقریبا 20 کیلومتر به طور مستقیم به سمت داعش در هیت پیشروی کرده که نشون دهنده اینه که داعش با کمترین مقاومت در حال عقب نشینی هست.

البته تجربه ثابت کرده که عقب نشینی های داعش اغلب تاکتیکی هست.چیزی که برای من نگران کننده هست، عدم پیشروی متوازن ارتش در اون سمت رودخونه هست (پیشروی ها تا کنون در ساحل جنوبی رودخانه انجام شده و ساحل شمالی هنوز در دست داعشه).

بعد از حدود 6 ماه از تنظیم نقشه هیت، امشب برای اولین بار منطقه ای فتح شد که نقشه شاملش میشه (محمدی در گوشه سمت راست پایین)

http://uupload.ir/files/9zj_hit-2.jpg