نیروهای ارتش سعی در پاکسازی کامل روستاهای شرقی رمادی به مرکزیت سجاریه و حصیبه دارن.تله های انفجاری یکی از مهمترین دلایل سرعت کم پاکسازی هاست، نیرویهای ارتش برای کم کردن تلفات پس از پیشروی های معین و پوشش دادن اطراف، تله های انفجاری رو خنثی کرده و بعد به پیشروی ها ادامه میدن..