محله المنصوره مرکز درگیری ها بود که انفجارها در آن منجر به آتش سوزی شد.

گفته میشه منصور العوینی نظامی بلند پایه دفتر منصور هادی هم در این درگیریها ناپدید یا ربوده شده. بنابه گزارش مزدوران رژیم سعودی در خلال درگیری های المنصورة عدن تاکنون ۶نفر کشته و ۱۵مجروح شده اند.