متاسفانه بیشتر سلاح هایی که امروزه در دستان داعشیان دیده میشود ، از طریق خیانت افسران بعثی عراق و یا حامیان مالی آنها مانند عربستان به انها رسیده است تا آنجا که تنوع سلاح ها در حدی است که میتوان از هر نمونه ای در بین داعشیان پیدا کرد .