در جدیدترین خبرهای درگیری مسلحین درریف ادلب ، جبهه النصر موفق شد پس از عقب نشینی ارتش آزاد بر روستای جرجناز در ریف شرقی معره النعمان مسلط شود . تیپ فرسان الحق وابسته به ارتش آزاد نیز با اسلحه و اعضای خود تسلیم جبهه النصره شد .

در یکی و روز اخیر نیز جبهه النصره با پیروزی و عقب راندن گروههای مسلح دیگر موفق شده بود بر روستاهای خان السبل ، معرشورین ، معصران ودادیخ ، کفربطیخ ، کفرومة مسلط شود .