حمله سنگین داعش به فرودگاه دیرالزور با مقاومت ارتش و عشایر شعیطات و البوسرایا دفع شد.
بعد از آن ارتش و نیروهای محلی برای پس گرفتن ساختمان سفید و ساختمان کشاورزی در محیط فرودگاه پاتکی رو ترتیب دادند که تاکنون درگیری ادامه داره.
در حمله دیروز داعش تنها از نیروهای عشایر ١٥ نفر شهید شدند.
گفته میشه بیشتر مناطق از دست رفته دوباره به کنترل ارتش سوریه درآمده و کمربند امنیتی به فاصله ی 2 کیلومتر از فرودگاه برقرار شده .

تصویر انتحاریهایی که دیروز خودشون در محیط فرودگاه ترکوندند !!

تصاویری از داخل فرودگاه دیرالزور و تحکیم مواضع توسط ارتش سوریه