تصویر زیر امروز صبح از b4 ضاحیه اسد گرفته شده ..
درگیری ها همچنان ادامه داره و مسلحین جیش السلام منطقه رو خمپاره باران میکنند .
خبر ورود مسلحین به ضاحیه اسد شایعه ای بیش نیست .
درگیری ها در اطراف ایستگاه گاز ادامه داره ..
مسلحین به قدرت نیروهای حاضر در زندان عدرا اعتراف کردند و حجم نیروهای زیاد و مقاومت سرسختانه ی آنها را ، دلیل عدم  پیشروی عنوان کردند .

درگیری عدرای غوطه شرقی دمشق