محله شهدا، شمال محله نعمیه و محله خضراء در حال پاکسازی هستند .