دقیقه ی ۱:۲۸این فیلم سرباز انصار الله مزدور مجروح هادی را که از ناحیه پا تیر خورده  زیر نفیر گلوله رو کولش میزاره و میبره ،(دقت کنین آدمی که تا چند دقیقه پیش با اسلحه قصد کشتنت راداشت مداوا کنی و از مهلکه دورش کنی )
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا
اینه فرق آموزه های شیعه و برداشت انحرافی تکفیری ها از دین