مسلحین به نیروهای ما در باشکوی در شمال غربی حلب حمله سنگینی کردند و ادامه داره ..

ارتش سوریه یک بلندی مهم در جنوب کبانی در شمال لاذقیه رو تصرف کرده  و همچنین الغدر بدست ارتش تصرف شده.

درگیریها ادامه داره ، به محض تثبیت موقعیت ها خبر تکمیلی رو با نقشه میزنیم .

**خبر تکمیلی در ساعات آینده ...**