اخبار سیطره ارتش سوریه بر #زلاقیات در شمال #حماه تا این لحظه صحت ندارد .
درگیریها در این محور ادامه دارد ...
آزادی زلاقیات برای حفظ امنیت حلفایا ضروری میباشد .