طبق معمول سناریو پیشروی یمنیون و فرار نیروهای ارتش عربستانه.در این بین اما نیروهای مبارز یمنی، مهمات خودشون رو از مقرهای تخلیه شده ارتش عربستان بدست میارن.و همچنین:

به گزارش المسیره ارتش یمن و کمیته های مردمی موفق به آزاد سازی جبال رماه و الصانم واقع در المریس شدند، به گفته شاهدان عینی، مزدورای سعودی تعداد زیادی مهمات و اسلحه رو گذاشتند و فرار کردند.و همچنین:

دو فرمانده ی مزدوران سعودی در الجوف کشته و زخمی شدند. عزیز بن الهضبان کشته و امین العکیمی به شدت زخمی..