درگیری مسلحانه سنگینی دیشب در شرق ریاض رخ داد.

درگیری ها تقریبا 4 ساعت ادامه داشته و سپس فروکش کرد .نیروهای امنیتی عربستان مسیرهای محله رو بستند و تا اکنون معلوم نیست چه گروه یا افرادی با نیروهای امنیتی ریاض درگیر شدند .

تصویر از درگیریهای محله مونسیه ریاض هست .