ر شمال شرقی سوریه پایگاه توپخانه کوکب در شرق حسکه شاهد درگیریهای سخت بین ارتش به همراهی YPG از یک سو و داعش از سوی دیگر است ..

در این سه سال مناطق شمال شرقی سوریه و به خصوص حسکه صحنه ی نبردهای پی در پی و بی امان تکفیریهای داعش و ارتش سوریه به همراهی اکراد منطقه بوده است .شهری که اکنون با گذشت بیش از سه سال تبدیل به نماد مقاومت مردم در شرق سوریه شده است.

hassaka copy