درگیریهای مرزی بین نیروهای انصار الله یمن و سعودی های متجاوز ادامه داره ..
انصار الله دو تانک سعودی را ضد زره کورنت در جازان عربستان هدف قرار دادند .