"عمار علو" یکی از فرماندهان گروه داعش روز گذشته توسط نیروهای ی.پ.گ در «کوبانی» زخمی شده و به بیمارستان ملی "آکچاقلعه" در ترکیه منتقل شد، عمار به دلیل وخامت اوضاع امروز به بیمارستان "محمد عاکف" در "شانلی اورفا" منتقل شده است.

 

این تخم هویج کی بوده که اینقده مهم بوده که بردنش شانلی اورفا !