داعش به کشتن مخالفان خود اکتفا نکرده و با هر بهانه ای عناصر خود را نیز اعدام میکند.

نکته ی جالب در بین اعدامی ها ، اعدام یکی از فرماندهان حمله به فرودگاه نظامی طبقه به نام أبو جعفر التونسی به جرم جاسوسی و ارتباط با نظام بود .

هیئت شرعی این فرمانده و تعدادی دیگر را به جرم اجازه دادن و تسهیل فرار نیروهای فرودگاه طبقه به سمت اثریا اعدام کردند.