داعش فیلم سربریدن چند روز قبل یکی از فرماندهان طالبان در ولایت ننگرهار، بنام خامار رو منتشر کرد.

ولایت خراسان اسمی هست که داعش برای افغانستان و مناطقی از پاکستان، ایران و کشورهای اسیای میانه و چین انتخاب کرده.