داعش همچنان به تخریب آثار هنری و تاریخی عراق ادامه میده ،

امروز فیلم و تصویر تخریب آثار باستانی شهر نمرود در صفحات داعش و اجتماعی دست به دست میشه .

بقایای این شهر باستانی در جنوب شرقی موصل قرار داره .