داعش 12 اسیر مخالفین مسلح رو در قلمون شرقی سربرید.ب

رای زهران علوش فرمانده جیش الاسلام هم حسابی خط و نشون کشیده و از نیروهای عادی جیش الاسلام هم خواسته توبه کنن تا دیر نشده.