نیروهای داعش ساعتی پیش بعد از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یکی از ایست بازرسی های ورودی شهرک مهین در استان حمص سوریه، وارد این شهرک شدند، درگیری های بین نیروهای ارتش و عناصر داعش ادامه دارد و داعشی ها یک بخشی از این شهرک را به اشغال خود درآوردند.

شهرک مهین به دلیل نزدیکی به منطقه قلمون از اهمیت زیادی برخوردار است.