تکفیری های داعش بر شرکت leed در منطقه جحار مسلط شدند .

منطقه ی گازی نفتی جحار بزرگترین تولیدکننده ی گاز و نفت سوریه است ..

 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد ...