خبرهای روستا و فرودگاه منغ در جنوب اعزاز واقع در شمال حلب ، ضد و نقیض هست ،،،

بعضی منابع خبر از سیطره بر روستا و فرودگاه منغ توسط کردها میدند در صورتی که گزارش شده جنگنده های روسی روستا رو بمباران میکنند .

برای روشن شدن موضوع تا فردا باید صبر کرد