امروز

صدر الدین القبانجی در خطبه ی نماز جمعه نجف :

سقوط الانبار به سبب خیانت بود ، و نه قدرت داعش .