براساس ادعای النصره روستاهای خلصه و زیتان و برنه در حومه جنوبی استان حلب بعد از چهار روز درگیری شدید سقوط کردند.

خلصه تایید شدست اما هنوز از برنه و زیتان  تصویری منتشر نکردند .