خلاصه گزارش UN از خسارات وارد شده به رمادی.
1503 ساختمان کاملا ویران شده
1157 ساختمان جدی آسیب دیده
2036 ساختمان متوسط آسیب دیده

لینک نقشه با کیفیت:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_RamadiDamageAssessment_20151219_Landscape_CompleteCityo.pdf