همونطور که مشخصه، منطقه بشیر از مواضعیه که نیروهای حشد و کرد مواضع مشترک دارند.

نقشه با کیفیت:

https://imagopyrenaei.files.wordpress.com/2016/02/kirkuk-frontline.png