امروز طبق توافق صورت گرفته ۱۹۰۰ نفر شامل ۷۶۲ تروریست قابون دمشق را به مقصد ادلب ترک کردند.
تعداد زیادی از تروریست های تحریر الشام قبلا از طریق تونل ها فرار کرده بودند.