760 نفر از مردم فلوجه از خروجی های امن تعبیه شده در اطراف این شهر، خود رو به نیروهای مردمی رسوندن.

فرماندهی عملیات فتح فلوجه اعلام کرده حدود هفتاد هزار نفر در فلوجه حضور دارند.