امروز ۱۰۲۲ نفر شامل ۵۶۸ تروریست شهرک برزه واقع در ریف شرقی دمشق را به مقصد ادلب ترک کردند.