کنترل ارتش عراق بر پلی که داعش سرباز عراقی "مصطفى العذاری" رو اونجا به شهادت رسوند.