حیدر العبادی، یه هفته ای هست که در حال پایگاه گردی هست.

اول به پایگاه حبانیه رفت و امروز به تاجی و بلد..

گویا لطفی هم به اف 16 های جدید داشته.

گفته میشه این چهار اف 16، مجموعه اول از 16 جنگنده سفارش داده شده به آمریکا هستند.