نیروهای مشترک کرد و ارتش آزاد دیروز با نام انتقام کشته های اخیر  کوبانی به دست داعش ؛ عملیات جدیدی رو برای فتح صرین آفاز کردند .

در این حمله هدف اول حرکت از سمت جنوب و قرار دادن صرین در محاصره بود .
گویا نیروهای مشترک موفق شدند که راه اصلی جنوبی به صرین رو تصرف کنند و دواعش حاضر در صرین در محاصره قرار بگیرند .