النصره اعلام کرده حمله نهایی برای کنترل بخش جنوبی خلصه رو آغاز کرده.

حدود نیمی از خلصه طی حمله قبلی النصره به کنترل این گروه تروریستی در اومد.

در صورت سقوط خلصه، برنه و مخصوصا زیتان در وضعیت سختی قرار میگیرن.