7 دانش آموز شهید،

20دانش آموز زخمی......

جامعه جهانی؟

هنوز در حال اظهار نگرانی..