حمله سنگین مسلحین برای تصرف باشکوی دفع شد.
در ابتدا مسلحین ساختمان هایی در حومه جنوب غربی باشکوی را گرفتند که با مقابله ارتش به جز سه ساختمان بقیه مسترد شدند. در این بین ارتش منطقه مداجن رو هم پس گرفت.
سرجمع تغییر مهمی در خطوط تماس حاصل نشد.

در غرب حلب در بحوث علمیه(مرکز تحقیقات نظامی) ؛ از سه بامداد ارتش با بمباران شدید بحوث اقدام به حمله از سمت فامیلی هاوس کرد که تاکنون نتیجه خاصی در بر نداشته..