تروریست ها حملات انتحاری خودشان در ملاح رو آغاز کردند و حوالی غروب دومین اتومبیل انتحاری در مزارع ملاح منفجر شد .

هنوز اطلاعات دقیق در دسترس نیست .