بیش از ۶۵ حمله هوایی طی دو روز اخیر فقط سهم جبهه ی شمال شرق صنعا از حملات هوایی آل سعود بود .
آل سعود در قالب طرح بازگشت امید ! طی دو روز گذشته شصت و پنج بار مناطق مختلف در مدیریت نهم و جبهه ی شرق صنعا را مورد حمله هوایی قرار داد که بسیاری از این حملات موجب ویرانی منازل مسکونی مردم و کشته شدن غیر نظامیان شده است . تلویزیون المسیره با انتشار گزارشی از حمله ی هوایی شامگاهی به بازاری در نهم که موجب ویرانی بازار و کشته و زخمی شدن مردم عادی شد؛ به این فاجعه پرداخت .
تصاویر گویا هستند .