بعد از حمله ی ناموفق مسلحین به سمت محرده ؛ ارتش تونست در یک ضد حمله ی موفق تعدادی از حاجزها ( ایستگاه ها ) و نقاط بین راه دو شهر که هجوم مسلحین از اوون مناطق انجام گرفته بود رو تصرف کنه ...

نبرد این منطقه روز به روز بحرانی تر و سنگین تر میشه ...

همچنین اتر شتعدادی از اسامی مسلحینی که در ریف حماه هلاک شدند رو منتشر کرد :

1- عبد الله أدهم الدروبی المهاوش - من جبهة حق المقاتلة
2- أبو الحکیم - جبهة نصرة
3- أحمد صطوف الأخرس - من لواء درع محافظة حماة
4- أبو مصباح من لواء الایمان
5- أبو البراء من لواء الایمان
6- أبو العز من لواء الایمان
7- أبو سعید من لواء الایمان
8- أبو فهد المهاجر من لواء الایمان
9- غسان أبو النور الشامی - من احرار حلفایا
10 - أبو نضال - من احرار حلفایا