ارتش سوریه به فرماندهی سهیل حسن نمر و پشتیبانی حزب الله در حال انجام عملیات به سمت حلفایا و بطیش هستند ...

تسخیر کامل بطیش توسط ارتش نقش مهمی را در ریف حماه بازی میکنه و از ابتدای درگیری ها بطیش شاهد درگیری ای سختی بین ارتش و مسلحین بوده ...

ارتش یه سختی درتلاش هست تا بتونه تپه ی استراتژیک تل الناصریة که در مسیر بطیش قرار داره را تصرف کنه .

این امر به محاصره ی مسلحین در خطاب کمک میکنه و راه رو برای ارتش در قمحانه و در کل تغییر وزنه ی قدرت در ریف غربی حماه باز میکنه .