در شمال حلب هم ارتش پیشروی کرده و کنترل منطقه ی الجبیلیة را بدست گرفت و تعدادی از مسلحین هم در نزدیکی کارخانه ی سیمان کشته شدند ...
 
همچنین ارتش محل تجمع و کاروان های مسلحین در المسلمیة نزدیک زندان مرکزی حلب رو هدف قرار داد