هرچند که دولت سوریه بارها تاکید کرده است که با حضور نیروهای متجاوز خارجی در این کشور مخالف است، اما باید دید در قامشلی که قسمت کوچکی از آن در اختیار ارتش سوریه است، چه رخ خواهد داد.
ترکیه که روزی بیشترین تمرکز خود را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز سوریه و به خصوص شمال آن گذاشته بود، امروز تحت فشار افکار عمومی حامی کردهایی است که طی چند ماه گذشته زیر بمباران نیروی هوایی ترکیه بودند.
کم کم داره روزهایی فرا میرسه که دولت های پشت پرده مخالفان، به علت ناکارآمدی نیروهای نیابتی خود، در حال ورود مستقیم به سوریه هستند.
ترکیه هر روز بیشتر به نفع مسلحین و ضد دولت سوریه و کردها وارد سوریه می شود و آمریکا هر روز بیشتر به نفع کردها و ضد ترکیه و دولت سوریه؛ تنها جای قطر و عربستان خالیست که به نفع القاعده نیرو به سوریه بفرستند (هرچند که برای این منظور کم تلاش نکردند و نتوانستند)!!!