پس از تسلط چند هفته پیش القاعده بر دو شهر زنجبار و جعده در شرق عدن، امروز کلاسها و برنامه هاشون هم شروع شد.